Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem SkutecznyInwestor.pl (zwany dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności:
  rodzaje i zakres usług, warunki świadczenia usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług, zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a ci przed rozpoczęciem korzystania z odpłatnych usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z treścią regulaminu serwisu internetowego Skuteczny Inwestor. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 4. Właścicielem i administratorem Serwisu oraz organizatorem konferencji i szkoleń jest JPP Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 03-450, ul. Ratuszowa 11, kapitał zakładowy: 20.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000393388, REGON: 144078281, NIP: 113-284-44-22 (zwana dalej Administratorem).
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w najnowszych wersjach, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome.
 6. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies'. Technologia plików 'cookies' polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych plików znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

§ 2

Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: SkutecznyInwestor.pl.
 2. Użytkownik/Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu SkutecznyInwestor.pl.
 3. Administrator/Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest JPP Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 03-450, ul. Ratuszowa 11, kapitał zakładowy: 20.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000393388, REGON: 144078281, NIP: 113-284-44-22.
 4. Polityka prywatności – zbiór zasad, który określa ochronę danych osobowych w Serwisie.
 5. Cennik - informacja o aktualnie obowiązujących cenach Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu.
 6. Umowa - oznacza umowę pomiędzy JPP Group Sp. z o.o. a Użytkownikiem Serwisu SkutecznyInwestor.pl, składającą się z Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Cennika.
 7. Produkt – Serwis oferuje dwa rodzaje produktów:
  1. Uczestnictwo w konferencjach Skuteczny Inwestor dotyczących inwestowania na rynkach finansowych.
  2. Uczestnictwo w szkoleniach Skuteczny Inwestor dotyczących inwestowania na rynkach finansowych.

§ 3

Rodzaj i zakres usług

 1. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie darmowa i dobrowolna.
 2. Możliwość uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez firmę JPP Group Sp. z o.o. sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu jest płatna.

§ 4

Ograniczenia w dostarczaniu Produktów

 1. Produkty oferowane przez firmę JPP Group Sp. z o.o. są sprzedawane przez sieć Internet bez ograniczeń lokalizacyjnych.
 2. Konferencje i szkolenia są organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o dokładnej lokalizacji i czasie konferencji i szkoleń są umieszczone w materiałach informacyjnych.

§ 5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu i rejestracja są równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
  1. Adres e-mail.
  2. Imię i nazwisko.
  3. Telefon.
 4. Zawarcie umowy jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności SkutecznyInwestor.pl.
  2. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
  3. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, w sposób określony niniejszym regulaminem.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
  7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych Serwisu i jego kontrahentów.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w sytuacji gdy:
  1. Użytkownik podaje nieprawdziwe dane.
  2. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności.

§ 6

Płatności

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu reguluje Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu.
 2. W celu uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu, użytkownik musi wnieść opłatę zgodną z Cennikiem.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl oraz PayU.
 4. Uregulowanie przez Użytkownika płatności za Usługi nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do wykładów i wszelkich innych publikacji i treści przedstawianych na konferencjach i szkoleniach sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Użytkownik może skorzystać z kuponu rabatowego, dostarczonego przez Usługodawcę lub inny podmiot. Kupon rabatowy uprawnia do niższej ceny uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach. Jeden użytkownik może wykorzystać jeden kupon rabatowy. Rabaty nie sumują się.

§ 7

Reklamacje i anulacja rezerwacji

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i dostarczaniu Produktów mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi na adres admin@SkutecznyInwestor.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 3. Dopuszczalna jest możliwość anulacji rezerwacji i pełnego zwrotu kosztu uczestnictwa do 10 dni przed terminem konferencji.

§ 8

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie oraz omawiane na konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Serwis mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
 2. Zawarte w Serwisie dane oraz omawiane na konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Serwis, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m.in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w Serwisie albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.
 3. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach Serwisu transakcji, każdy Użytkownik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach Serwisu, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Użytkownik w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowane jego nowej treści na stronie internetowej www.SkutecznyInwestor.pl. Jednocześnie na stronie internetowej www.SkutecznyInwestor.pl zostanie zamieszczona informacja o wprowadzonych zmianach do Regulaminu.
 2. O treści zmian Użytkownik korzystający z usług zostanie powiadomiony przez Administratora na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie zakreślonym w powiadomieniu, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że wprowadzone zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane.
 3. Jednocześnie użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług są zobowiązani zapoznać się z regulaminem serwisu internetowego, a rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptacją warunków tegoż Regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin oraz korzystanie z usług podlega prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług, których przepisy stosuje się w kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem.